Tavenie - Temperovanie

čokofontány

čokoládovary, výrobniky čokolády, dávkovače horucej čokolády

čokomeltery, taviče tukov

čokotempery, temperovacie stroje

udržiavacie nádrže